Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa od pondelka mení na Radu pre mediálne služby. Štruktúra orgánov štátneho regulátora v oblasti audiovizuálnych služieb ostáva zachovaná, rozširuje sa však pôsobnosť dohľadu i portfólio kompetencií. Zmeny vyplývajú z nového zákona o mediálnych službách, ktorý v pondelok nadobudol účinnosť.

Zamedzenie šírenia nelegálnych obsahov

,,Okrem oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa pôsobnosť štátnej regulácie týka po novom aj platforiem na zdieľanie obsahu," upozornila na jednu z výrazných zmien hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.

V taxatívne zákonom vymedzených prípadoch, napríklad pri obsahoch napĺňajúcich znaky detskej pornografie, extrémistického materiálu či podnecujúcich k teroristickým trestným činom, bude mať rada možnosť aplikovať mechanizmy, ktoré majú zamedziť šíreniu takýchto nelegálnych obsahov na platformách.

Mení sa taktiež forma rozhodovania regulátora, deväťčlenné plénum rady bude rozhodovať iba o prideľovaní rozhlasových frekvencií, o zásadných majetkových a personálnych zmenách vysielateľov či o niektorých odvolaniach. Sťažnosti na obsah vysielania budú posudzovať vytvorené trojčlenné senáty rady. ,,Niektoré rozhodnutia administratívno-technického charakteru, ako napríklad autorizácie programových služieb a ich zmeny, prejdú do agendy kancelárie rady," dodala hovorkyňa. Podrobnosti určí nový štatút a rokovací poriadok rady.

Evidencia samoregulačných orgánov

V prípade rozšírenia kompetencií upozornila na to, že regulátor bude mať právomoc vydávať vykonávacie predpisy, spresňujúce zákony. ,,Príkladom je vyhláška regulujúca zvukovú intenzitu reklamy, ktorú doteraz vydávalo ministerstvo kultúry," priblížila.

Poukázala tiež na to, že zákon dáva väčší priestor samoregulačným orgánom dohliadajúcim na určitú oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti zákona. ,,Ak sa samoregulačný orgán nebude sporným obsahom zaoberať, rozhodne v zjavnom rozpore so svojím kódexom alebo zákonom či udelí neprimerane nízku sankciu, bude konať rada," vysvetlila Michelčíková a doplnila, že rada bude posudzovať aj spomenuté kódexy a viesť evidenciu samoregulačných orgánov. ,,Takisto bude koordinovať medzisektorovú komisiu na ochranu maloletých, ktorej vznik iniciuje zákon a ktorá má pôsobiť v oblasti ochrany maloletých pred škodlivým mediálnym obsahom," dodala.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke uprostred minsterka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO), vľavo poslankyňa NRSR Monika Kozelová a vpravo poslanec parlamentu SR Kristián Čekovský (obaja OĽaNO) počas tlačovej konferencie na tému: Plníme PVV - veľká reforma mediálnych zákonov je schválená 23. júna 2022 v Bratislave. FOTO TASR  - Martin Baumann
Neprehliadnite

Nové mediálne zákony majú priniesť efektívnejšiu reguláciu i transparentnosť