MK v dôvodovej správe poukázalo na fakt, že od účinnosti zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (od 1. januára 2013) spôsobilo oslobodenie od úhrady v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a zníženie sumy úhrady na polovicu pre dôchodcov a ľudí v hmotnej núdzi výpadok v príjmoch RTVS v odhadovanej výške 128 286 720 eur.

„Objektívna strata vo výnosoch RTVS v súvislosti s rozsahom oslobodenia od platenia úhrady, ako aj skutočnosť, že výška úhrady patrí medzi najnižšie v rámci Európskej únie, spôsobuje, že RTVS nemôže bez pomoci štátu vyriešiť finančnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku nepriaznivých hospodárskych výsledkov za ostatné roky,“ ozrejmuje MK v dôvodovej správe.

Rezort pripomína, že už v minulosti žiadal vládu o takúto kompenzáciu výpadku úhrad, pričom vláda to svojimi uzneseniami v roku 2009 a 2011 akceptovala ako systémové riešenie. RTVS už takouto formou dostala podľa schváleného uznesenia vlády z 21. mája 2019 kompenzáciu vo výške deviatich miliónov eur.

Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov RTVS budú upravené v zmluve uzatvorenej medzi rezortom kultúry a RTVS. Alokácia uvedených finančných prostriedkov je plánovaná v rámci výdavkovej časti rozpočtu RTVS. Suma 12 miliónov eur má byť uvoľnená ešte v decembri, zvyšné štyri milióny eur v januári.

Aktualizované o 17:53: Prostriedky, ktoré v stredu schválila vláda pre RTVS, sú čiastočnou kompenzáciou kumulovaného výpadku príjmov vo výške 205 miliónov eur za obdobie rokov 2008 až 2018. Pripomenul to generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.

„Tieto prostriedky umožnia RTVS alokovať zdroje na ďalšie odstraňovanie havarijného stavu budov v Mlynskej doline a na Mýtnej ulici, posilnenie televíznej a rozhlasovej programovej skladby, ako aj na spustenie nových programových okruhov Trojka a Šport,“ dodal J. Rezník. Opätovne upozornil, že peniaze, ktoré v stredu schválila vláda, sa netýkajú budúceho výpadku úhrad za dôchodcov a ľudí v hmotnej núdzi, oslobodených od 1. januára 2020 od platenia úhrady.