V súčasnosti licenčná rada eviduje žiadosti o udelenie výnimky z kvót na slovenské hudobné diela od Rádia Anténa Rock, Europy 2, Radia One Rock, Radia One Retro, Rádia One, Rádia Vlna, Rádia Expres, Rádia Best FM, Fun rádia a Rádia Košice.

Licenčnej rade pribudne povinnosť sledovať dodržiavanie podielu slovenskej hudby vo vysielaní rádií od 1. apríla. Rada sa bude žiadosťami o výnimku zaoberať na niektorom z najbližších rokovaní.

Schválenie či neschválenie jednotlivých žiadostí vytvorí súbor pravidiel, z ktorých vznikne rozhodovacia prax rady v tejto problematike. Kritériá, podľa ktorých sa má regulátor riadiť, totiž legislatíva bližšie nedefinuje. Viac informácií

Vo všeobecnosti sa počíta s tým, že rada vyhovie staniciam, ktoré sa dlhodobo profilujú napríklad ako oldies rádiá a hrať aj nové slovenské diela, teda nie staršie ako päť rokov, čo takisto nariaďuje novela, je pre nelogické. Nie je však vylúčené, že výnimku si odôvodnia aj iní vysielatelia.

Podľa novely zákona o vysielaní a retransmisii „slovenské hudobné dielo“ je to, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

Zákon určuje, že slovenskej hudbe musia vysielatelia s licenciou, teda súkromné rádiá, vyhradiť najmenej 20 percent času vysielania hudobných diel za mesiac a vysielateľ na základe zákona, teda verejnoprávny Slovenský rozhlas, najmenej 30 percent času vysielania hudobných diel za mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby osobitne. Od roku 2017 sa kvóty zvýšia na 25 percent pri komerčných staniciach respektíve 35 percent pri RTVS.

Do podielu vysielania slovenských hudobných diel sa pritom podľa zákona budú počítať iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania od 6:00 do 24:00, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.

Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 percent vysielaniu spomínaných nových slovenských hudobných diel (dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti).

RVR bude pri sledovaní dodržiavania podielu slovenskej hudby v rozhlasovom éteri v prvom rade sledovať výkazy od vysielateľov. Ako už skôr informovala rada, „v prípade, že sa ukážu nepresné, rada môže vyčleniť časť pracovníkov, aby sledovali vysielanie rádií kontinuálne, čo je kapacitne náročné. Ako ďalšia možnosť by prichádzalo do úvahy využitie elektronického systému, pretože dnes už sú vyvinuté zariadenia aj software, ktoré dokážu automaticky rozoznať pesničky a robiť štatistické výkazy. Táto možnosť je náročná z finančnej stránky a navyše by si vyžadovala vytvorenie komplexnej databázy slovenskej hudby“.

RVR pripúšťa, že oba „spomínané spôsoby monitoringu kladú nové nároky na činnosť rady, čo sa však pri návrhu novelizácie zákona o vysielaní a retransmisii nezohľadnilo, keďže podľa materiálov nemala mať dopad na štátny rozpočet“.