„Aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie,“ uviedli predkladatelia s tým, že novinári sú v súčasnosti ohrození a potrebujú ochranu. Zmena zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR mala zabezpečiť dotáciu na investigatívnu žurnalistiku v sume milión eur ročne.

Malo ísť najmä o projekty zamerané na kontrolu výkonu verejnej moci, analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti či zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami a podobne.

Žiadateľmi podľa návrhu mali byť nadácie alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré by boli založené samotnými médiami. Cieľom mal byť „konkrétny príspevok štátu smerom k zdôrazneniu úlohy investigatívnej žurnalistiky“.

Dvojica prišla aj s novelou zákonov o verejnoprávnych RTVS a TASR. Návrhom mienili zaviesť povinnosť týchto médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky.

„K tejto povinnosti sa pridáva aj adekvátne finančné krytie, a to najmenej jedno percento z rozpočtovaných výdavkov RTVS a dve percentá z rozpočtovaných výdavkov TASR,“ uvádzali v návrhu.

Poslanci sa neúspešne pokúšali zmeniť aj Civilný sporový poriadok. Novelou chceli znemožniť neodôvodnené žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez takzvanú osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná.

Novelizáciou zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve zas chceli poslanci posilniť povinnosť orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Podobný balík opatrení pritom M. Beblavému a V. Dubačovej neprešiel ani minulý rok.