Za každú cenu konzervovať súčasný stav však nemieni. „Diskusii na túto tému sa nebránim,“ uviedla v súvislosti s pripomienkami časti rozhlasových vysielateľov, ktorí napríklad upozorňujú, že zavedenie kvót „neprípustným a neodôvodneným spôsobom retroaktívne zasiahlo do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby“.

Podľa Ľ. Laššákovej, ktorá pôsobila aj v Slovenskom rozhlase, by bolo dobrým vstupom do debaty vyhodnotenie súčasného stavu od zavedenia kvót. „To by nám dalo, pokiaľ možno, realistický pohľad na ďalší vývoj,“ povedala. Zároveň ocenila rádiá, ktoré sa „i napriek mnohým diskusiám či často vysokej miere skepticizmu zhostili tejto zákonnej povinnosti konštruktívne“.

Povinnosť hrať povinný podiel slovenskej hudby stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú tvorbu.

V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 06.00 do 24.00 h.

Za slovenské hudobné dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý pobyt na území SR či hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. Výnimku zo zákona majú rozhlasové stanice, ktorých programové zameranie takéto kvóty vylučuje.