Pro­ku­rá­to­ri pries­kum­né­ho od­de­le­nia tres­tné­ho od­bo­ru Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR po­sla­li 30. septembra Súd­nej ra­de SR list s komentárom k návrhu stanoviska Súdnej rady SR, ktoré jej predložil na prerokovanie jej predseda Ján Mazák.

Súdna rada verzus generálny prokurátor

Prijatím stanoviska by Súdna rada mala odsúdiť rozhodnutie generálneho prokurátora z 31. augusta, ktorým na základe paragrafu 363 zrušil obvinenie voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému.

Podľa listu, ktorý prokurátori GP SR zverejnili na stránke Právne listy, jeho autori v rámci svojej pracovnej kompetencie „pres­kú­ma­va­jú spi­so­vé pod­kla­dy a pred­kla­da­jú ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ri od­ôvod­ne­né sta­no­vis­ká k návr­hom op­ráv­ne­ným osôb pod­ľa § 363 Tr. por. vo ve­ciach spa­da­jú­cich do pô­sob­nos­ti Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky“.

V dokumente konštatujú, že po­su­dzo­va­nie ús­tav­nos­ti či zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ne­pat­rí do pô­sob­nos­ti Súd­nej ra­dy.

Zároveň obhajujú využívanie paragrafu 363, ktorého účelom je podľa nich „nap­ra­viť po­ru­še­nia zá­ko­na v príp­rav­nom ko­na­ní, kto­ré unik­li nie­len or­gá­nom príp­rav­né­ho ko­na­nia, ale aj sú­dom ko­na­jú­cim o väz­be“.

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas vyhlásenia 2. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR – Martin Baumann
Neprehliadnite

Žilinku „grilovali“ na ústavnoprávnom výbore, odmietol vytrhávanie viet z kontextu

Záujem NAKA o novinára

V liste Súd­nej ra­de prokurátori okrem iných prípadov použitia paragrafu 363 poukazujú na kauzu novinára Michala Havrana. Ten vo februári 2020 čelil obvineniu pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a pre prečin ohovárania. Dôvodom boli vyjadrenia proti kňazovi Mariánovi Kuffovi v článku uverejnenom v denníku SME v júni 2019 s titulkom Pošlite Kuffu do cirkusu.

Stíhanie voči M. Havranovi viedla Národná kriminálna agentúra na podnet advokátskej kancelárie Jána Čarnogurského mladšieho.

V ďalšom texte je uvedený záver listu Pro­ku­rá­to­rov pries­kum­né­ho od­de­le­nia tres­tné­ho od­bo­ru GP SR s pasážami poukazujúcimi aj na širšie okolnosti Havranovej kauzy.

Prokurátori o kauze Havran

Keď Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR vznie­sol ob­vi­ne­nie pub­li­cis­to­vi Mi­cha­lo­vi Hav­ra­no­vi spolu­pra­cu­jú­ce­mu s den­ní­kom SME, de­siat­ky no­vi­ná­rov pod­pi­so­va­li pe­tí­cie na pro­test pro­ti bez­dô­vod­nej kri­mi­na­li­zá­cii toh­to no­vi­ná­ra a ozna­čo­va­li ju za pria­me oh­ro­ze­nie no­vi­nár­skej prá­ce.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa