Trojku chce generálny riaditeľ Jaroslav Rezník bližšie predstaviť o pár mesiacov. „Predpokladám, že by sme vám to mohli predložiť na októbrovom sedení,“ informoval členov Rady RTVS na pondelkovom rokovaní.

„V tejto chvíli je akoby postavená hrubá stavba, základná konštrukcia tretieho okruhu, počas leta budeme finalizovať jednotlivé kapitoly projektu a predpokladám, že v októbri vám ho predložíme na schválenie,“ povedal J. Rezník.

Vyčistí Dvojku

Trojka RTVS sa spomínala na pondelkovom rokovaní Rady RTVS v súvislosti so zmenou rozpočtu. Malá časť (200-tisíc eur) z deväťmiliónovej sumy, ktorú RTVS dostala od štátu ako čiastočnú náhradu za znížené príjmy z koncesionárskych poplatkov, pôjde na budovanie novej identity v súvislosti so spustením nových programových služieb.

Spustenie Trojky ako okruhu zameraného na šport a zdravý životný štýl s publicistickými presahmi prezentoval J. Rezník v roku 2017 vo svojom projekte ako kandidát na post riaditeľa RTVS.

Trojka, plánovaná na rok 2020, by mala nielen vytvoriť priestor pre šport, ale takisto pomôcť žánrovo „vyčistiť“ druhý program, ten by mal byť zameraný počas dňa na deti a školy a večer by to bola televízia artového typu aj s priestorom pre národnostné menšiny či záujmové skupiny.

J. Rezník má ambíciu doplniť televízne programové služby aj o štvrtý program, zameraný na starších divákov. Pôvodne hovoril o variante online kanálu pre detských divákov. Zámer prezentoval v koncepte rozvoja inštitúcie pred členmi Rad RTVS v novembri 2017.

Zvyšné prostriedky z deväťmiliónového príspevku použije RTVS na televízny a rozhlasový program, nákup licencií na športové prenosy, investičné výdavky i peniaze na odmeny pre zamestnancov RTVS.

Vyše štyri milióny pre televízny program

„Najväčšia časť z príspevku vo výške 4 137 000 eur je určená na dofinancovanie televízneho vysielania, vyše jedného milióna eur (1 190 200 eur) sa použije na dofinancovanie a nákup licencií na športové programy a ich výrobu,“ uviedla vedúca sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring.

„Suma vo výške 870-tisíc eur bude alokovaná pre investície, 600-tisíc eur je určených na pokrytie výdavkov súvisiacich so súdnym sporom RTVS s PSMA,“ dodala. Čiastka vo výške 1 262 500 eur pokryje výdavky na 13. plat a koncoročné odmeny pre zamestnancov RTVS.

Ďalšie menšie objemy prostriedkov pôjdu napríklad na pokrytie zvýšených výdavkov na spravodajstvo (250-tisíc eur) a dofinancovanie rozhlasovej tvorby (222-tisíc eur).

V rámci schválenej zmeny rozpočtu sa do finančného plánu premietlo aj zvýšenie financií v rámci zmluvy so štátom vo výške 675-tisíc eur. Ich použitie na nákup nových nástrojov pre Symfonických orchester Slovenského rozhlasu (SOSR) a národnostné vysielanie prerokovala Rada RTVS na májovom zasadnutí. Do zmeneného rozpočtu sa tiež dostalo aj zvýšenie nedaňových príjmov vo výške 121-tisíc eur, plynúce z televíznej a rozhlasovej reklamy.

Deväťmiliónový finančný príspevok ako čiastočnú kompenzáciu za znížené príjmy z takzvaných koncesionárskych poplatkov schválila verejnoprávnemu vysielateľovi vláda v druhej polovici mája.

Ministerstvo kultúry (MK) SR ako predkladateľ návrhu poukázal na fakt, že od účinnosti zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (od 1. januára 2013) spôsobilo oslobodenie od úhrady v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a zníženie sumy úhrady na polovicu pre dôchodcov a ľudí v hmotnej núdzi výpadok v príjmoch RTVS v odhadovanej výške 128 286 720 eur.

„Objektívna strata vo výnosoch RTVS v súvislosti s rozsahom oslobodenia od platenia úhrady, ako aj skutočnosť, že výška úhrady patrí medzi najnižšie v rámci Európskej únie, spôsobuje, že RTVS nemôže bez pomoci štátu vyriešiť finančnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku nepriaznivých hospodárskych výsledkov za ostatné roky,“ ozrejmilo ministerstvo v dôvodovej správe.