„Ak sa nezmení systém financovania RTVS v strednodobom horizonte, to znamená v priebehu nasledujúcich dvoch-troch rokov, tak sa táto inštitúcia dostane do vážnych problémov,“ povedal na rokovaní Rady RTVS o účtovnej uzávierke RTVS za rok 2017 generálny riaditeľ Jaroslav Rezník.

Podľa J. Rezníka pracujú na tom, aby tento stav zmenili. Pripomenul zároveň, že dlhodobým cieľom manažmentov RTVS je nastaviť financovanie tak, aby sa zmenil systém financovania založený na nedostatočnej výške koncesionárskych poplatkov.

„Riešením by bola zmena legislatívy, a teraz je irelevantné, či to má byť zabezpečené súčasným inštitútom, alebo to má byť inak. Podstatné pre nás je, aby to bolo stabilné, teda tá legislatíva, z nášho pohľadu to môže byť vtedy, ako optimálny stav, keby to bolo prijaté ústavným zákonom,“ povedal J. Rezník.

RTVS hospodárila vlani so stratou 1 660 377 eur, čo je nižšie číslo oproti sume 13 miliónov eur plánovanej v rozpočte 2017. Radu RTVS o tom na jej rokovaní informovala riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring v rámci prezentácie účtovnej závierky nákladov a výnosov RTVS za rok 2017.

Konkrétne podľa R. Doehring spomínaná strata zvyšuje stratu z hospodárenia RTVS z minulých období na 34 741 571 eur. „Je stále ťažšie zostavovať vyrovnaný rozpočet aj na základe príjmov a výdavkov, vzhľadom na to, že určité zdroje, ako je zmluva so štátom, nemôžu byť použité napríklad na spravodajstvo a šport a toto sú práve oblasti, kde najviac rastú náklady aj výdavky,“ doplnila.

Napriek tomu RTVS stále hospodári vyrovnane. RTVS však zároveň nie je schopný zaistiť si rezervu na súdne spory z minulosti vo výške 14,4 milióna eur, nie je na to v plnej výške vytvorená finančná rezerva, upozornila R. Doehring.

Ako dodala, bez zmien v príjmovej časti, vo financovaní RTVS bude musieť verejnoprávny vysielateľ „buď obmedziť vysielaciu štruktúru, alebo sa dostaneme do situácie, že budeme v negatívnom základnom imaní“.

Čisté výnosy RTVS v roku 2017 boli 117 081 571 eur a náklady 118 741 948 eur. Ku koncu minulého roka RTVS narástol počet platiteľov takzvaných koncesionárskych poplatkov z radov právnických osôb o 3 396 na 51 396 a zároveň pribudlo 14 861 platiteľov z radov plne platiacich fyzických osôb, teda domácností, ktoré nemajú úľavu na platbe úhrad za služby RTVS.

Aj s domácnosťami, ktoré platia polovičný poplatok, bolo ku koncu roka spolu 1 344 320 koncesionárov – fyzických osôb. Tento nárast sa dá podľa šéfky ekonomiky RTVS vyčísliť ročne v stotisícových sumách.

Ďalej sa napríklad zvýšil predaj práv a licencií. Týka sa to najmä podielu RTVS na kinodistribúcii filmových projektov, na ktorých sa RTVS podieľal a táto suma dosiahla vlani vyše 150-tisíc eur.

Najväčšie úspory boli v roku 2017 „v ostatných službách, týka sa hlavne honorárov, prác a príspevkov externým dodávateľom. Z toho konkrétne sme ušetrili na bežnom programe pol milióna eur, preniesli sme nevyčerpanú rezervu na dlhodobé projekty vo výške 400-tisíc eur, mali sme úspory v spravodajstve, v športe a v ostatných výrobných nákladoch takmer 900-tisíc, v dabingu 200-tisíc a na rozhlasových výrobách 100-tisíc“, informovala ďalej šéfka ekonomiky RTVS.

Člen dozornej komisie Rady RTVS Martin Kabát informoval, že audítorská spoločnosť súvahu odobrila a výročná správa ešte len bude auditovaná. Okrem iného poukázal na pokles vlastných zdroj krytia majetku RTVS.