Hlavný dokument manažmentu RTVS pod vedením J. Rezníka – Koncepciu riadenia a rozvoja RTVS a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem prerokovala Rada RTVS. Koncepcia rozvíja ciele, ktoré J. Rezník avizoval už v projekte, s ktorým vyhral v júnovej voľbe šéfa RTVS v Národnej rade SR.

Medzi iným v koncepcii spomína vyrovnaný a rozvojový rozpočet, systémové riešenie financovania RTVS, budovanie značky a posilnenie povedomia o televíznej a rozhlasovej časti RTVS.

Ako pri prezentácii koncepcie povedal J. Rezník, cieľom je, aby v roku 2022 bolo RTVS okamžite rozoznateľným médiom fungujúcim v novej digitálnej ére. RTVS by mala mať ku koncu jeho funkčného obdobia systémovo a dlhodobo vyriešené financovanie, bola rozvíjajúcim sa multikanálovým médiom. Na rozvoj je však podľa J. Rezníka a aj názoru členov Rady RTVS potrebné stabilné financovanie.

K vyšším úhradám predloží argumenty

J. Rezník za prvý a základný zdroj príjmov označil koncesionárske poplatky. Za druhý dôležitý, ale doplnkový zdroj financovania RTVS označil zmluvu so štátom a za tretí zdroj predaj reklamy, ktorý zákon znížil na minimum, ako aj ostatné drobné príjmy, napríklad z prenájmu.

„To, o čo sa budeme snažiť je, aby sme boli iniciátormi spoločenskej debaty o tom, že základným prvkom financovania verejnoprávnych médií má zostať poplatok za služby verejnosti, teda koncesionársky poplatok,“ uviedol J. Rezník. Chce iniciovať odbornú debatu o tom, „kedy môže dôjsť k jeho navýšeniu a predložíme vo vhodnom čase množstvo argumentov, prečo si myslíme, že by to tak malo byť“.

V televíznom vysielaní počíta šéf RTVS so štyrmi kanálmi – športovo-publicistickou Trojkou a detskou Štvorkou v online. Zároveň sa bude snažiť posilniť autonómiu regionálnych štúdií v Banskej Bystrici a Košiciach tak, aby vyrábali programy, v ktorých sú tradične silné.

Koncepcia rádií patriacich pod Slovenský rozhlas sa radikálne meniť nemá. Okruhy Slovenského rozhlasu Slovensko, Regina, Devín a FM, národnostná Patria, Slovakia International vysielajúca o Slovensku do zahraničia ako aj internetové rádiá Junior, Litera a Pyramída chce vedenie RTVS posilniť a rozvíjať.

Veľkú pozornosť chce J. Rezník venovať novým médiám, a to najmä rozvoju verejnoprávnej multimediálnej webstránky RTVS, chce spustiť spravodajský multimediálny web RTVS a priniesť rôzne online služby a elektronické aplikácie.

Sťahovanie nechystá

Televízia ostane v Mlynskej doline, deklaroval J. Rezník, ktorý verí, že sa jeho manažmentu podarí čo najviac obnoviť budovy televízie a rozhlasu. Nie je zástancom demolácie výškovej budovy STV, podľa neho je súčasťou genia loci.

Chce pokračovať v budovaní firemnej kultúry RTVS, vzdelávať a motivovať zamestnancov, ale bez priepastných rozdielov v platoch. Rozvoju technológií a lepšej spolupráci sekcie programu a techniky má pomôcť vznik technickej rady, ktorá bude odborným a poradným orgánom manažmentu.

V rozvojových plánoch RTVS do ďalších rokov je implementovaný vznik moderného multimediálneho webu a spravodajského webu i moderného úseku nových médií, rozvoj online služieb, vrátane samostatnej sekcie v organizačnej štruktúre RTVS.

V Rezníkovej vízii sa ráta i s posilnením regionálneho vysielania, zvýšením zastúpenia programov pre národnostné menšiny, zlepšením rozhlasového pokrytia. V programovej časti deklaroval šéf RTVS tiež reflektovanie všetkých dôležitých míľnikov slovenskej histórie.

V prezentácii sa venoval popri koncepcii jednotlivých programových služieb, spravodajstva, aj oblasti marketingu a výskumu zameraného na formátovanie programovej štruktúry a ponuky pre divákov a poslucháčov RTVS so zohľadnením napĺňania verejnoprávneho významu RTVS.

Racionalita má zvíťaziť nad politikárčením

Rada prerokovala a zobrala predloženú koncepciu na vedomie. Predseda Rady RTVS Igor Gallo označil materiál za ambiciózny, ocenil, že hľadá možnosti ďalšieho rozvoja. V tejto súvislosti poukázal na to, že koncepcia vychádza z projektu, s ktorým J. Rezník uspel vo voľbách generálneho riaditeľa RTVS.

„Verím, že politici, ktorí zvolili Jaroslava Rezníka, zvolili aj jeho projekt. Jeho naplnenie si bude vyžadovať okamžitú zmenu financovania RTVS, na čo rada upozorňuje už niekoľko rokov,“ pripomenul I. Gallo.

Podpredseda rady Martin Kákoš taktiež ocenil, že predložená vízia má veľa rozvojových impulzov. Aj on upozornil, že všetky plány sú závislé od úpravy financovania RTVS. „Dúfam, že sa nájde dosť politickej vôle, aby zákonodarcovia zahlasovali za valorizáciu koncesionárskych poplatkov,“ povedal M. Kákoš, ktorý dodal, že vo viac ako desať rokov trvajúcej diskusii sa stali koncesie akousi politickou mantrou. „Je čas, aby racionalita prevládla nad politikárčením,“ zdôraznil.

Člen rady Ľubomír Guman sa pripojil k pozitívnemu hodnoteniu ambície ísť dopredu v programovej ponuke i interakcii s divákmi a poslucháčmi. „Nie je to ukameňované v stave nepohnutom,“ skonštatoval. Projekt považuje za dobrý. „Aj preto, že zachováva určité dominanty a ráta s ich rozvojom,“ dodal.

Ako opakovane počas rokovania upozornili viacerí členovia Rady RTVS, žiaden z cieľov nie je uskutočniteľný bez dostačujúceho finančného krytia. V investíciách by si mal manažment určiť priority, pokiaľ sa neupraví systém financovania RTVS, na čo je potrebná aj politická dohoda.

Podľa I. Galla by manažment mohol iniciovať odbornú diskusiu o financovaní RTVS, napríklad zvolať medzinárodnú konferenciu s účasťou zástupcov verejnoprávnych médií z okolitých štátov, ale aj slovenských zákonodarcov.

I. Gallo pripomenul, že Rada RTVS nedávno prijala uznesenie, že súčasný model financovania je bez zvýšenia zdrojov neudržateľný. „Za jednu z kľúčových viet koncepcie považujem ‚dosiahnutie spoločenskej zhody na spôsobe financovania RTVS do konca roku 2019‘. Chápem túto ambíciu generálneho riaditeľa a chcem veriť, že to rovnako vnímajú aj zákonodarcovia, ktorí ho zvolili na základe projektu. Jeho naplnenie si bude vyžadovať okamžitú zmenu financovania RTVS, na čo rada upozorňuje niekoľko rokov,“ konštatoval I. Gallo pre médiá.