Audit, ktorý si objednal RTVS, pozostáva z troch častí – finančno-ekonomickej, organizačno-personálnej a auditu informačných technológií a systémov.

Zo špecifikácie auditu vyplýva, že firma, s ktorou RTVS podpísala zmluvu o poradenskej činnosti, bude analyzovať príjmy a výdavky telerozhlasu, efektivitu ekonomického a finančného riadenia, možnosti outsourcinug a insourcingu, počet zamestnancov a systém ich odmeňovania či zmluvy týkajúce sa poskytovaných IT služieb.

RTVS tvrdí, že audit zadala, aby J. Rezník vedel, v akom stave sa inštitúcia nachádza. „Je to bežný spôsob manažérskeho prístupu. Audit sa týka ekonomickej, personálnej a technologickej oblasti, čo sú oblasti strategického významu,“ uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Bude to stáť 60-tisíc

Vo výberovom konaní na realizáciu auditu oslovila RTVS podľa poskytnutých detailov tri spoločnosti. Napokon si vybrala firmu Grant Thornton Advisory. Cena auditu je 59 640 eur vrátane dane. Výsledky RTVS očakáva začiatkom budúceho roka.

Súčasťou výstupu z auditu je podľa zmluvnej špecifikácie aj súhrn konkrétnych návrhov opatrení vedúcich k vyššej efektivite a úsporám nákladov. RTVS zatiaľ nešpecifikuje, v akom horizonte by sa mali opatrenia realizovať. „Na základe výstupov, ktoré vzídu z predmetného auditu, sa stanoví implementácia opatrení,“ hovorí E. Rusnáková.

RTVS si zatiaľ netrúfa povedať ani to, v ktorej oblasti – ekonomickej, personálne či technologicky – by sa vďaka dátam z auditu mohla docieliť vyššia efektivita respektíve akú celkovú úsporu inštitúcia očakáva, ak sa návrhy implementujú. „Na túto otázku dá odpoveď až predmetný audit.“

RTVS od auditu očakáva aj priame návrhy opatrení s cieľom zlepšenia príjmov. Väčšinu rozpočtu inštitúcie tvoria úhrady verejnosti za jej služby, ktorých výber sa v ostatných rokoch zlepšil. Ďalšie peniaze čerpá RTVS zo zmluvy so štátom, kde objem závisí od vyrokovaných podmienok s ministerstvom kultúry. Treťou zložkou príjmov RTVS sú komerčné príjmy – limituje ich najmä povolený objem reklamy na programových okruhoch v televízii a rozhlase definovaný zákonom.

Zamestnancov škrtať nechcú

Jednou z položiek v audite je aj spomínaný personálny audit. Jeho cieľom je podľa špecifikácie zistiť a popísať systém riadenia tak, aby bolo možné posúdiť ľudský potenciál, ktorý sa v telerozhlase nachádza. Podľa vyjadrenia RTVS to nebude znamenať znižovanie počtu zamestnancov.

„RTVS momentálne neplánuje znižovanie počtu zamestnancov, do budúcnosti počítame skôr s opačným trendom, a to najmä v súvislosti s budovaním sekcie nových médií, keďže RTVS záleží na zlepšovaní komunikácie s verejnosťou v online prostredí,“ načrtla E. Rusnáková.

V IT oblasti bude audítor zisťovať, s akou efektivitou informačné technológie pomáhajú plniť inštitúcii jej verejnoprávne poslanie. Do IT a technologickej obnovy investoval telerozhlas v ostatných rokoch značné prostriedky.

RTVS bola v tomto smere konfrontovaná napríklad s miliónovou zmluvou s Microsoftom na obnovu licencií k softvérom. Predošlé vedenie RTVS vtedy vysvetľovalo, že uzavretie kontraktu k licenciám bolo nutnosťou, inak by v budúcnosti musel telerozhlas softvér nakupovať nanovo, čo by vyšlo drahšie.

Peniaze chcú na obnovu budov

V súvislosti s plánmi v RTVS avizoval J. Rezník nutnosť investície v jej bratislavských sídlach – v Mlynskej doline a na Mýtnej ulici. Na ich rekonštrukciu žiada 32 miliónov eur nad rámec štandardného objemu v príspevku od štátu.

Minister kultúry Marek Maďarič v súvislosti s tým odporučil J. Rezníkovi najprv preveriť skryté finančné rezervy inštitúcie. Jedným z nástrojov môže byť aj aktuálny audit.

RTVS momentálne rekonštruje svoje štúdio v Košiciach. Na obnovu budovy získala inštitúcia peniaze z eurofondov.