Riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring uviedla, že očakávané nižšie príjmy zo štátneho príspevku len na úrovni základnej zmluvy z roku 2018 tvoria v rámci kapitálového i bežného transferu pokles vo výške 9,2 milióna eur.

„Zníženie príjmov z reklamy o 0,6 milióna eur je spôsobené tým, že rok 2019 nebude športovým rokom ako rok 2018 (ZOH, MS vo futbale), dôvodom poklesu v prípade ostatných príjmov je to, že v tomto roku RTVS získala účelový dar na projekt rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska s dôrazom na folklór vo výške 1,2 milióna eur,“ priblížila R. Doehring.

Od štátu budú chcieť viac

J. Rezník zdôraznil, že napriek nižším očakávaným príjmom oproti skutočnosti roku 2018 je zostavený tak, aby bolo zabezpečené hlavné poslanie RTVS, to znamená výroba a vysielanie programov. „Jednotlivé programové služby budú ponúkať nastavenú kvalitu ako aj v roku 2018, dochádza k posilnenie projektu Online,“ uviedol.

„Pokles finančných zdrojov minimalizuje rozvoj náročných a zábavných formátov, je tiež potrebné zdôrazniť, že zníženie príjmov RTVS významne postihne aj investičnú oblasť, čo bude mať za dôsledok, že RTVS nebude môcť zmenšiť technologický dlh z predchádzajúcich rokov,“ upozornil riaditeľ RTVS. Deklaroval, že manažment RTVS sa snaží negociovaním zvýšiť celkový príspevok v rámci zmluvy so štátom.

RTVS zostavila pre rok 2019 vyrovnaný rozpočet, celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 146 410 065 eur, celkové výdavky sú vyčíslené na 144 523 700 eur.

„Najdôležitejšie zdroje príjmov RTVS podobne ako v predchádzajúcom období sú najmä príjmy z úhrad za služby verejnosti, ich predpokladaná výška je na úrovni roku 2018, vo výške 82,3 milióna eur,“ informovala R. Doehring.

Vysvetlila, že zníženie výdavkov v súvislosti s nižšími príjmami sa dotkne oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu, ktoré sú rozpočtované na rok 2019 nižšie o 2,53 milióna eura oproti očakávanej skutočnosti v roku 2018, takisto zníženia výdavkov na šport a spravodajstvo o 0,73 milióna eur a poklesu výdavkov na ostatnú výrobu a nákup programov o 1,80 milióna eur.

Rozpočet brzdí tretí kanál

R. Doehring upozornila i na fakt, že hoci z hľadiska peňažných tokov (príjmy a výdavky), je rozpočet vyrovnaný, z hľadiska nákladov a výnosov generuje straty, čo súvisí najmä so znižovaním hodnoty vlastného majetku. „Každý rok odpisujeme približne o tri milióny viac do nákladov, než sme schopní z bežných zdrojov investovať do našich zariadení,“ vysvetlila.

Členovia Rady pri schvaľovaní rozpočtu poukázali i na ďalšie riziká. Napríklad , že v predkladanom rozpočte na rok 2019 je zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory iba vo výške 0,9 milióna eur, čo nekorešponduje s vytvorenou rezervou na právne spory v účtovníctve RTVS, vyčíslenou ku koncu novembra na 12 402 921 eur.

Pripomenuli tiež, že rozpočet neumožní spustiť vysielanie tretieho okruhu a pokiaľ sa nezmení financovanie RTVS, verejnoprávny vysielateľ nebude mať zdroje pre rozvoj programu a služieb, naopak, bude sa zvyšovať investičný dlh a existuje riziko, že v budúcnosti dosiahne RTVS záporné vlastné imanie.