Od januára 2017 koncesionárske poplatky fyzickej osobe vytiahnu z peňaženky sedem eur mesačne. Ročne tak prispeje RTVS 84 eurami, čo je oproti súčasnosti nárast o takmer 51 percent. 

Pre dôchodcov ostáva polovičná sadzba úhrady (3,50 eura mesačne). Domácnosti, v ktorých žijú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, budú od platenia úhrad aj naďalej oslobodené. Úľavu od platenia by mali mať aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi a osoby, ktoré sú s nimi spoločne posudzované.

Ak poslanci novelu schvália (a pri vládnej väčšine o tom nie sú pochybnosti), RTVS si budúci rok zlepší svoj rozpočet o predpokladaných zhruba 36,68 milióna eur. V súčasnosti vyberá RTVS na úhradách verejnosti ročne vyše 72 miliónov eur, na budúci rok by to už malo byť vyše 109 miliónov.

Zvýšenie po 13 rokoch

Výška úhrad za RTVS sa nemenila od roku 2003. Prostriedky sú základným pilierom financovania RTVS popri príspevku zo štátneho rozpočtu a príjmoch z reklamy. 

Od roku 2008 musí koncesionárske poplatky platiť zo zákona každý, kto je odberateľom elektriny, bez ohľadu na to, či televízor či rádio má, alebo nie. Ak má človek napríklad byt a aj chalupu, platí poplatky iba raz.

Aktuálna plná sadzba je 4,64 eura mesačne. Polovičnú sadzbu (2,32 eura) platia dôchodcovia, ktorí nežijú so zárobkovo činnou osobou v spoločnej domácnosti, tak isto aj osoby v hmotnej núdzi ak poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo osoby, ktoré sú spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Nárok na polovičnú sadzbu musia preukázať, dôchodca je k rozhodnutiu o priznaní dôchodku povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom. Poplatok za RTVS neplatia osoby ZŤP a aj aj domácnosť, v ktorej takáto osoba žije.

Vlastníctvo televízora nerozhoduje

Koncesionárske poplatky na Slovensku neplatí ten, kto má  televízor a rádio, ale každý, kto je odberateľom elektriny. Toto kritérium novela nemení.

Návrh zákona ponecháva v platnosti aj princíp, v zmysle ktorého je platiteľ pri odbere elektrickej energie vo viacerých odberných miestach povinný platiť úhradu len za jedno odberné miesto, pričom tento nárok mu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznik tejto skutočnosti vyberateľovi úhrady oznámil. Aj v tomto prípade sa ruší povinnosť platiteľa preukázať vyberateľovi úhrady vznik nároku na platenie úhrady len za jedno odberné miesto a stačí mu túto skutočnosť iba oznámiť.

Viac aj podnikatelia

Priplatia si aj podnikatelia a podniky. Ani tu ministerstvo kultúry nemení filozofiu nastavenia poplatkov. Podnikateľský sektor bude naďalej platiť podľa počtu zamestnancov. Mesačne tak zaplatí pri troch až deviatich zamestnancoch sedem eur. Ak má 50 až 249 zamestnancov, mesačne RTVS prispeje 120 eur.

Zamestnávateľ by po novom už nemusel preukazovať zníženie počtu zamestnancov, vyberateľovi úhrady to len oznámi. Ten si oznámené informácie sám preverí v Sociálnej poisťovni.

Koncesionárske poplatky od januára 2017* (v eurách)
Kategória platiteľa Súčasná sadzba Navrhovaná sadzba
3 - 9 zamestnancov 4,64 7
10 - 49 zamestnancov 18,58 28
50-249 zamestnancov 79,66 120
250-999 zamestnancov 199,16 299
1000 a viac zamestnancov 464,71 697
Poberateľ hmotnej dávky 2,32
Fyzická osoba, domácnosť 4,64 7
Dôchodcovia 2,32 3,50
Zdravotne postihnutý
*návrh novely v pripomienkovom konaní

Pravidelné zvyšovanie?

Ministerstvo zmenu odôvodňuje práve tým, že poplatky sa nezvyšovali už viac ako 13 rokov. Argumentuje tým, že poplatky sú v porovnaní s inými európskymi krajinami podpriemerné. Podľa údajov rezortu je napríklad v Rakúsku ročný základný príspevok na úrovni 282,15 eura, v Chorvátsku 125,75 eura, v Českej republike 78,44 eura, vo Francúzsku 133 eur, v Nemecku 215,76 eura, v Taliansku 113,50 eura a v Slovinsku 153 eur. 

Mnohým sa však zdajú vysoké už aj súčasné koncesionárske poplatky, keďže k podobnej cenovej úrovni, ako je navrhovaná nová výška mesačných úhrad, sa blížia balíky operátorov zahŕňajúce viacero staníc. Dá sa preto očakávať, že negatívnym dôsledkom zvýšenia úhrad môže byť zvýšený počet neplatičov. RTVS sa viacerými opatreniami podarilo množinu neplatiacich v uplynulých rokoch znížiť. 

Záväzkom RTVS súvisiacim so zvýšením úhrad má byť spustenie novej televíznej programovej služby. Tá by mala kombinovať športový, spravodajský a ďalší obsah, pôjde teda o plnoformátový, a nie monotypový kanál. 

Ministerstvo počíta s pravidelne rastúcimi príjmami RTVS. To má uľahčiť aj pripravovaná novela, podľa ktorej bude na úpravu výšky platieb stačiť po novom vyhláška. Táto zmena sa nepáčila pri konzultáciách s ministerstvom Združeniu podnikateľov Slovenska. Výhrady mali aj Slovak Business Agency a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov.

Návrhy na financovanie verejnoprávneho vysielania má v budúcnosti pre ministerstvo pripravovať na to špeciálne zriadená sedemčlenná komisia. Jej členovia budú poberať za svoju prácu odmenu. Počíta sa na hlavu so sumou 1 766 eur ročne, čo je dvojnásobok priemernej mzdy.

Prvú správu o finančnej situácii RTVS bude komisia predkladať ministerstvu do 31. augusta 2019. Na základe návrhom zákona stanoveného mechanizmu stanovovania sadzby úhrady bude ministerstvo na základe odporúčania odborníkov zastúpených v komisii každé dva roky prehodnocovať výšku úhrady.