Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá v utorok skonštatoval, že Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) si neplní zákonom stanovené povinnosti, podľa ktorých má dohliadať na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS.

Mediálny výbor tým reaguje na závery zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktoré vníma ako potvrdenie nehospodárneho a netransparentného vedenia verejnoprávnej inštitúcie a zároveň nezabezpečenie dohľadu zo strany Rady RTVS. Telerozhlas stanoviská výboru odmieta, považuje ich za účelovú dezinterpretáciu záverov NKÚ.

Kontrolóri o nedodržaní zákona

Správa kontrolórov Zmluvné vzťahy v RTVS, mapujúca obdobie 2018-2020, upozornila, že pri výbere nových programov nezabezpečil telerozhlas súťažné prostredie a nedostatočnou kontrolou svojich interných smerníc vytvoril možnosť pre subjektívne rozhodnutia, ktoré nemusia byť najlepšími pri použití verejných prostriedkov.

Národná kontrolná autorita preto konštatuje, že RTVS nepreukázala dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách.

Členovia parlamentného výboru sa stotožňujú s týmito závermi a poukazujú na riziko nehospodárneho a neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi a rozpor so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

Keďže podiel viny dávajú aj Rade RTVS ako orgánu dohľadu, v uznesení odporúčajú, aby aj v pléne Národnej rady prijali poslanci uznesenie, v ktorom budú konštatovať, že Rada RTVS si neplní svoje zákonné povinnosti.

Manažment RTVS sa bráni

RTVS sa nestotožňuje so závermi parlamentného výboru. „Formulácie v uznesení považujeme za účelovú dezinterpretáciu protokolu o výsledku kontroly,“ tlmočila stanovisko manažmentu RTVS hovorkyňa verejnoprávneho média Andrea Pivarčiová.

NKÚ vo svojej správe Zmluvné vzťahy v RTVS, zameranej na obdobie rokov 2018 - 2020, konštatuje, že RTVS pri výbere programov nevytvorila dostatočné súťažné prostredie, ktoré by zamedzilo možným subjektívnym rozhodnutiam pri selekcii nových formátov do vysielania.

Kontrolóri zároveň upozorňujú na nedostatočné financovanie RTVS zo strany štátu.

Prisľúbili aktualizáciu smerníc

NKÚ v súvislosti so zisteniami preto odporúča, aby ministerstvo kultúry zadefinovalo stratégiu rozvoja RTVS v kontexte jej dlhodobo udržateľného financovania.

Tiež odporúča, aby Rada RTVS parlamentnému výboru predložila systém nastavenia procesov výberu a zaraďovania programov RTVS do výroby, ktoré zabezpečia dodržiavanie princípov hospodárneho, efektívneho a účinného použitia verejných financií.

RTVS prisľúbila aktualizáciu svojich interných smerníc, zdôrazňuje však, že pri tvorbe umeleckého konceptu bude konečné rozhodnutie vždy na pleciach zodpovedných dramaturgov.

Telerozhlas zároveň zdôrazňuje, že NKÚ nezistil porušenie zákona, ktoré by viedlo k správnemu konaniu. Oceňuje naopak, že NKÚ verifikoval dlhodobo prezentovaný názor o podfinancovaní verejnoprávneho média.

Jaroslav Rezník generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska.
Neprehliadnite

Šéfa RTVS by už nemal voliť parlament, snahou je aj finančný reštart inštitúcie