Regulácia obsahu na YouTube či Facebooku

Pôvodné dokumentu nepoznalo reguláciu pre platformu na zdieľanie videí, ktorou je napríklad YouTube či videoobsahu, teda Facebooku a iných sociálnych sietí. Zámerom členských štátov EÚ je podľa novej smernice v spolupráci s týmito platformami chrániť maloletých používateľov pred nebezpečným obsahom v online prostredí. Takisto chcú spoločne bojovať proti obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti, rasizmu, propagácii terorizmu a šíreniu detskej pornografie.

Videoreklama

Nové znenie smernice prináša aj základné pravidlá transparentnosti pre videoreklamu, ktorú tieto platformy zobrazujú všetkým používateľom. Prístup k regulácii však bude inovatívny, založený na princípe koregulácie. Znamená to, že spojí štátnu reguláciu so samoregulačnými mechanizmami platforiem.

Ochrana maloletých na Netflixe a spol.

Ďalšou zmenou je posilnenie ochrany maloletých divákov televízií a streamingových služieb. Zavedená bude rovnaká miera ochrany platná pre obe služby. Rodičia maloletých detí budú mať k dispozícii popri súčasnom zobrazovaní vekovej vhodnosti programu aj dodatočné informácie o konkrétnom nevhodnom obsahu daného programu.

Podpora európskych diel

Nová smernica podporuje aj európsky audiovizuálny obsah, vrátane toho slovenského. Naprieč členskými štátmi EÚ sa napríklad na Netflixe zavádza 30-percentná kvóta pre európske diela a ich povinné prominentné umiestnenie v službe.

Televízna reklama

Zmena v tejto oblasti sa konkrétne týka maximálneho 20-percentného limitu pre reklamné vysielanie v televíziách v časovom úseku medzi 6. a 18. hodinou a rovnakého podielu reklamy v čase od 18. hodiny do polnoci.

Maximálne 12 minút reklamných spotov, ktoré majú televízie aktuálne povolené odvysielať v rámci jednej hodiny, nahradí podľa novely percentuálny podiel reklamy v širších časových pásmach.

Najnovšie bude na samotných televíziách, koľko reklamy a kedy sa rozhodnú odvysielať. Jedinou podmienkou bude dodržať spomínaný limit.

Nové podmienky sú zaujímavé najmä pre hlavný vysielací čas. V šesťhodinovom úseku po 18:00 zostane dovedna 72-minútový priestor na reklamy, nemusia však byť rovnomerne rozložené do jednotlivých hodín. Bude tak na vysielateľoch, ako si bloky rozložia v celom prime-time.

Mediálna gramotnosť a multimodálny prístup

Revízia kladie dôraz aj na ďalšie oblasti. Hovorí napríklad o zvyšovaní mediálnej gramotnosti verejnosti. Práve to môže byť kľúčové pre boj s negatívnymi dopadmi digitálnych médií.

Za dôležitý sa považuje aj multimodálny prístup, napríklad titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, v televíziách a na streamingových službách. Tým pribudne povinnosť progresívneho zvyšovania sprístupňovania programov.

„Hate speech“

Teda prejavy nenávisti. V tomto smere sa smernica venuje televíziám aj všetkým platformám. V súčasnosti sú zavedená základné pravidlá v prípadoch podnecovania k nenávisti. Posilnená bude ochrana dodatočných skupín obyvateľstva, zákaz verejného podnecovania k teroristickým činom a zavedenie pravidiel aj pre YouTube a sociálne siete.

Národné filmové fondy

Ďalší bod sa dotkne aj slovenského Audiovizuálneho fondu. Rozšíria sa totiž možnosti národných filmových fondov, ako prostredníctvom finančných príspevkov zapojiť globálne spoločnosti - zahraničné televízie a internetové televízie cielené na domáce publikum - do financovania lokálneho obsahu.

Regulačné orgány

V neposlednom rade sa v EÚ podniknú aj kroky k posilneniu nezávislosti regulačných orgánov. Dosiaľ o tom v smernici existovala iba všeobecná zmienka. Táto nezávislosť by sa však mala posilniť a priniesť nové pravidlá, ktoré ju zaručia.

„Smernica posilňuje aj pozíciu ERGA, poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu,“ priblížila hovorkyňa licenčnej rady Ivana Furjelová.