Spomínané frekvencie patria spoločnosti Intersonic, ktorá na nich prevádzkuje lokálny bratislavský projekt Superádio. 

Problém je, že Rada pre vysielanie a retransmiu zatiaľ o žiadnej zmene nevie. Ak by chcelo lokálne bratislavské Superádio vysielať pod názvom Viva Metropol, muselo by to Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) oznámiť, uviedla hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti do 15 dní od vzniku týchto zmien.

Takýmito zmenami sú aj zmena názvu programovej služby a zmena programovej skladby. „Na základe oznámenia rada buď rozhodne o zmene udelenej licencie, alebo zmenu zamietne a určí lehotu na nápravu,“ upozornila L. Jelčová.

RVR potvrdila, že spoločnosť Intersonic nedoručila žiadnu žiadosť týkajúcu sa spomenutých zmien. Za spoločnosťou stojí ako konateľ Ivan Lacho, Superádio do terestriálneho éteru dostal v roku 2012, pôvodne mal projekt niesť názov internetového Rock Jam rádia.

Na frekvenciách, ktoré využívalo Rádio Viva, sa vysielať nedá až pokým v prípade nerozhodne Najvyšší súd, ktorý opätovne posudzuje rozhodnutie RVR o udelení frekvencií spoločnosti Corporate Legal, s.r.o.

„Prípadná žiadosť o zmenu licencie spoločnosti Intersonic, spol. s r.o., toto rozhodnutie Rady neovplyvňuje,“ dodala L. Jelčová.

Prečo Viva nemôže vysielať na pôvodných frekvenciách

Platnosť licencie, na základe ktorej vysielalo Rádio Viva, sa skončila 21. decembra 2013 a podľa zákona sa nedala predĺžiť. Na 28 frekvenciách Vivy malo od 22. decembra 2013 vysielať nové Info Rádio. Rozhodla o tom RVR vo výberovom konaní na obsadenie frekvencií pre rozhlasové terestriálne vysielanie začiatkom decembra minulého roka (pôvodne rovnako rozhodla aj v máji 2012, no vec jej vtedy vrátil najvyšší súd). Napokon však na frekvenciách zavládlo ticho.

Najvyšší súd SR totiž RVR 19. decembra 2013 oznámil, že odkladá vykonateľnosť jej rozhodnutia, ktorým licenciu na vysielanie na frekvenciách Vivy pridelila spoločnosti Corporate Legal, s.r.o. Uznesenie najvyššieho súdu znamená, že nástupca - Corporate Legal, nemohol začať vysielať.

O všetky frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Viva, mali záujem štyria uchádzači (Rádio Viva, a.s., Viva Production House, s.r.o., Corporate Legal, s.r.o. a Radio Play, s. r. o.). Nakoniec sa pre nedodanie dokumentov rozhodovalo medzi tromi a rada v máji 2012 z nich vybrala spoločnosť Corporate Legal, s.r.o. Ako po rozhodnutí RVR povedal jej predseda Miloš Mistrík, je to spoločnosť, ktorá sa zaoberá nehnuteľnosťami a deklarovala dostatok zdrojov.

Hlasovanie o nej nebolo v licenčnej rade jednomyseľné, päť členov hlasovalo za a štyria proti. Rádio toto rozhodnutie licenčnej rady následne napadlo na Najvyššom súde SR. Ten podľa predsedu RVR Miloša Mistríka konštatoval tri procesné chyby v konaní vrátane zaujatosti jedného z členov RVR. Rada chyby opravila, rešpektovala rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a urobila nové hlasovanie v decembri 2013, v ktorom sa zapojilo len osem z deviatich členov orgánu. RVR opätovne rozhodla, že frekvencie pridelia spoločnosti Corporate Legal.

Konštatovala, že platnosť licencie, na základe ktorej vysiela Rádio Viva, sa končí 21. decembra 2013 a zo zákona ju nie je možné predĺžiť. Vysielateľ Rádia Viva - spoločnosť Viva Production House, s.r.o. na spomínané rozhodnutie rady oznámili petíciu a protesty na svoju podporu.