Spolumajiteľ Rockovej republiky Martin Lengyel nedávno oznámil, že jeho stanica si počúvanosť začala merať vo vlastnej réžii a do tohto prieskumu prizve aj ďalšie menšie rádiá. Podľa ich názoru totiž počúvanosť malých a stredných rádií nemeria Median presne. Rockovej republike vyšli z vlastných meraní vyššie čísla o vlastnej počúvanosti.

„K prieskumom a výsledkom nemôžeme zaujať stanovisko, nakoľko nepoznáme detailne metodiku, spôsob a rozsah zberu ani formu opytovania,“ komentovala počin Rockovej republiky Erika Kovaříková, riaditeľka prieskumu MML-TGI.

M. Lengyel prezentoval, že trhu prospeje, ak okrem čísel Medianu spozná aj alternatívne dáta. Podľa agentúry to však nie je žiaduce. „Pochopiteľne, že každý zo subjektov má právo merania a vyhodnocovania svojej činnosti. Z marketingového hľadiska si nemyslíme, že je výhodné, ak má trh viacero zdrojov. Nejde tu o variabilitu, ale o jednotné súhrnné meranie,“ tvrdí E. Kovaříková.

Rocková republika dokonca požiadala Median, aby ju z prieskumu MML-TGI úplne vynechal. Agentúra sa k tomuto kroku nechystá. „Vyradením, o ktoré nás rozhlasová stanica požiadala, by sme poškodili samotný rozhlasový trh stratou časti poslucháčskej obce. Prichádzalo by k novému prerozdeľovaniu sharu medzi zostávajúce stanice. Stratilo by sa množstvo napočúvaných minút,“ vysvetlila riaditeľka agentúrneho prieskumu.

Napriek tomu mieni Median hľadať riešenie, ako zmerať počúvanosť menších staníc presnejšie. Z jeho prieskumu vychádza rating malých rádií často na úrovni štatistickej chyby. Vysielatelia vidia problém najmä v malej vzorke ľudí v jednotlivých mestách a regiónoch.

„Vzniknutý problém navrhujeme riešiť v rámci existujúceho projektu zväčšením výberovej vzorky, viac detailnejším regionálnym vykrytím, kombináciou viacerých metód zberu dát, prípadne doplnením o elektronické meranie počúvanosti,“ navrhuje E. Kovaříková.

Podľa Medianu sa v súčasnosti pre stanovenie odhadu počúvanosti rozhlasových staníc využíva báza 8-tisíc rozhovorov. MML – TGI je reprezentatívne na populáciu Slovenska vo veku 14 – 79 rokov.

Median tvrdí, že projekt každoročne inovuje a reaguje na meniace sa podmienky. „Pôvodná metodika osobných rozhovorov bola obohatená o opytovanie cez internet. Pre časť merania rádií je navyše realizovaná telefonická nadstavba - celkovo 12-tisíc rozhovorov ročne. Opakovane ponúkame navýšenie vzorky, ktoré by odhady počúvanosti spresnilo,“ tvrdí E. Kovaříková.

Čo sa týka auditu prieskumu Medianu, agentúra sa naďalej odvoláva na ten, ktorý v minulosti vykonal český Sociologický ústav Akadémie vied. „Nemáme informáciu, či iné projekty merania rádií boli auditované, na rozdiel od projektu MML-TGI Slovensko, kde posledný audit prebehol zástupcami SOU AV v roku 2013. Navyše prieskum je kontrolovaný aj poskytovateľom licencie,“ podotkla E. Kovaříková.

Pri spomínanom audite v minulosti Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) namietala, že agentúra bola ochotná auditovať iba filozofiu, metodiku či prieskumnú vzorku, no samotné dáta zostali neverifikované. Median opnoval, že audítor mal k dispozícii všetky potrebné údaje, ktoré podrobil kontrole. Agentúra však nepristúpila na návrh realizovať nový audit, ktorý navrhovala ANRTS a chcela ho urobiť na vlastné náklady. 

Median v aktuálnom v stanovisku pre Mediálne.sk potvrdil, že má záujem znova sa osobne stretnúť so zúčastnenými stranami. „Sme pripravení na odbornej úrovni hľadať čo najlepšie riešenie pre ďalší rozvoj merania rozhlasového trhu. V prípade záujmu môžeme aktualizovať konkrétne návrhy na realizáciu rozšíreného výskumu merania rádií,“ dodala E. Kovaříková.