V poradí desiaty ročník prináša podľa Asociácie novú kategorizáciu. PR projekty je možné registrovať do dvanástich kategórií, osem hlavných a štyri špeciálne.

Úplnou novinkou je kategória Krízovej komunikácie. Vlani sa súťažilo v jedenástich kategóriách, v piatich hlavných a šiestich špeciálnych.

K hlavným kategóriám pribudli okrem krízovej komunikácie aj politická komunikácia a kategória Digital and Social Media.

Cieľom súťaže Prokop je predstaviť zaujímavé, kreatívne a inovatívne PR kampane, uskutočnené na Slovensku v aktuálnom roku odbornej a laickej verejnosti a oceniť subjekty, ktoré ich realizovali.

Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s ohľadom na preukázané výsledky. Porota zasadne 6. januára 2020 a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 23. januára 2020 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.

Vlani sa do súťaže prihlásilo 114 prác, z ktorých bolo ocenených 32 projektov.

Prihlasovací systém je otvorený od 10. decembra 2019 na adrese www.prokop.online, kde je zverejnený štatút, ďalšie detaily o súťaži, i víťazné projekty predchádzajúcich ročníkov. 

Hlavné kategórie

A. Corporate Communications

Projekty na podporu komerčných i nekomerčných kientov, ich povesti a imidžu. Vzťahy s médiami, brand pozicioning, komunikačná podpora strategických zmien (change management).

B. Business to Business PR (B2B)

PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.


C. Business to Consumer PR (B2C)

PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.

D. Community Relations

Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.

E. Internal Communication

Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď. 

F. Krízová komunikácia/Issues management

Projekty zamerané na krízovú komunikáciu v rôznych formách. Môže ísť o krízu celej firmy (napr. insolvenciu), produktov firmy (napr. závadný výrobok), zamestnanci  (napr. odchod kľúčového zamestnanca/sexuálne obťažovanie), alebo o konkurenciu (napr. nekalé praktiky, nepriateľské prevzatie)či financie (napr. ročné výsledky) a pod. vo vzťahu k obchodným partnerom zákazníkov a ďalším cieľovým skupinám.

G. Politická komunikácia, politické PR, Public Affairs

Projekty zamerané na komunálnu i celoštátnu politiku v priebehu volebného obdobia, i volebné kampane do jednotlivých inštitúcií, vrátane prezidentskej kampane. Kategórie zahrnuje i Public Affairs a lobbing kampane. 

H. Digital and Social Media

Kategória zahrňuje projekty zamerané hlavne na komunikáciu s obchodnými partnermi, konečnými spotrebiteľmi, komunitami, brand ambassadormi, influencermi, blogermi alebo (potencionálnymi) zákazníkmi a zamestnancami využívajúc predovšetkým sociálne a digitálne médiá.  Využité môžu byť všetky nástroje PR v online prostredí (internet, mobilné telefóny, tablety, online média, blogy a blogeri, sociálne siete a intranet).

Špeciálne kategórie

A. Best media placement

PR riešenia s čo najlepším využitím mediálneho priestoru významných médií. V tejto kategórii môžu súťažiť jednak tie komunikačné riešenia, ktorým sa čo najlepšie podarilo využiť predovšetkým redakčný priestor daného média, alebo komunikačné riešenia, ktoré pre PR klienta alebo služby výnimočne  dobre využili platený priestor daného média.

B. Regional Community Relations

Kategória, ktorej cieľom je podchytiť kampane zamerané na propagáciu regionálnych projektov, brandov a aktivít či už komerčných, tak neziskových organizácií. Mediálne pokrytie je v rámci daných lokalít a ich presahom. Rozsah realizovaných projektov je v súlade s budgetom a odzrkadľuje výšku investícií podľa možnosti a charakteru klienta. 

C. Event PR

Akcie a udalosti, ktoré možno nápadom či niektorým z parametrov (lokácia, program, technická realizácia atď.) považovať za výnimočné a ktoré prispeli k posilneniu reputácie a naplneniu stanovených komunikačných cieľov spoločnosti a/alebo zvýšili publicitu klienta alebo značky.

D. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie

Kategória zahŕňa projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a stakeholdermi, komunitou a prostredím. Patria sem napríklad projekty v oblasti Spoločenskej zodpovednosti, sponzoringu, firemnej filantropie či PR projekty pre neziskové organizácie.