Opoziční poslanci tiež chceli zakázať reklamu a telenákup vo vysielaní na všetok alkohol s výnimkou piva a vína, ktorá by sa mohla vysielať len v čase od 20:00 do 6:00.

Podľa súčasných pravidiel je vysielanie reklám a telenákupu propagujúcich na pivo bez obmedzení, propagovanie vína je povolené od 20:00 do 6:00 a ostatných alkoholických nápojov od 22:00 do 6:00.

Navrhovali tiež, aby sa reklama na alkohol nemohla umiestňovať v priestore do 200 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ubytovniach mládeže a tiež v blízkosti zariadení pre liečbu nelátkových závislostí.

Zakázať zobrazovanie reklamy na alkohol chceli aj na miestach, kde sa zdržuje zvýšené množstvo ľudí, čiže v parkoch, v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy, zastávkach a staniciach.

Návrh tiež upravoval, že ako reklama na alkohol sa nepovažujú napríklad stánky na vianočných trhoch, ale aj akékoľvek prevádzkarne alebo predajné miesta, kde sa alkohol predáva. Za nedodržanie týchto podmienok mohli byť v prípade prijatia novely udelené pokuty vo výške od 33 200 eur do 99 600 eur.