Rada napokon dostala počas leta desiatky sťažností na bilbordy, ktoré vodku Familia Premium propagovali po celom Slovensku. V uliciach sú dodnes – hoci kampaňou sa zaoberala aj potravinová správa, ktorá problematickú reklamu môže zakázať.

Arbitrážna komisiia RPR sa stotožnila s doručenými podnetmi, ktoré poukazovali na zameranie komunikácie na mladistvých. Jeden sťažovateľ upozornil aj na to, že reklama nabáda mladých ľudí, aby nebrali ohľad na svojich rodičov a vyvoláva v nich potrebu vzbury.

Gas Familia má päť variantov vizuálu, najproblematickejšie sú zobrazenia mladej dievčiny a chlapca s veľkou fľašou alkoholu a sloganmi „Keď nie si len mamkin synáčik“ respektíve „Keď nie si len ocinova princezná“.

„Reklama zobrazuje mladých ľudí, ktorých gestá a výrazy nenaznačujú, že by boli v štandardných situáciách ani nezobrazujú štandardné správanie. Naopak, v kontexte so sloganom ‚Ži po svojom‘ a vyobrazením fliaš tvrdého alkoholu AK RPR považuje predmetné vizuály za prezentáciu alkoholu, ktorá zobrazuje nezodpovedný postoj k jeho konzumácii, najmä čo do spotrebovaného množstva,“ konštatovala komisia.

Zadávateľ sa obhajoval, že komunikáciou cielil len na dospelých konzumentov, no aj to ale regulátor spochybnil.

„Hedlajny posúvajú komunikáciu do roviny, v rámci ktorej je možné jednoznačne konštatovať, že reklama sa prihovára recipientom, ktorí sú mladší ako 18 rokov, pričom spôsob spracovania reklamy, jej obsahová náplň, výrazové prostriedky a v neposlednom rade aj zvolené komunikačné médium, ktoré svojim charakterom zasahuje širokú cieľovú skupinu, vrátane detí a maloletých, môže práve túto skupinu recipientov negatívne ovplyvniť,“ uviedla komisia.

Rada našla dovedna šesť porušení etického kódexu reklamy – medzi nimi aj spomínané ignorovanie článkov o zákaze prezentovať nezodpovedný postoj ku konzumácii alkoholu či zákaz umiestňovania reklamy na alkohol blízko škôl.

Gas Familia mala vizuály pri bratislavských školách, pri košickom gymnáziu, ale aj pri materskej škole v Malackách a pred Centrom pre liečbu drogových závislostí v hlavnom meste. Niektoré z nich výrobca krátko po nasadení stiahol. 

Zadávateľ porušil aj ustanovenie o používaní superlatívov v reklame. Nepreukázal pravdivosť tvrdenia z bilbordov, že ponúka „najčistejšiu vodku spod Tatier“. 

Rade prekážalo, že reklama od agentúry This is Locco celkovo nebola pripravená s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. V prípade Gas Familie a jej kampaní na alkohol sa navyše porušenia ustanovení Kódexu opakujú. Tým zadávateľ podľa komisie prekračuje aj hranice etickosti voči konkurenčným spoločnostiam, „ktoré pri propagácii svojich produktov dodržiavajú nielen legislatívne pravidlá, ale často idú nad rámec Kódexu a v rámci samoregulácie komunikujú zodpovedne“.

„AK RPR preto odmieta spôsob reklamnej komunikácie spoločnosti Gas Familia a je toho názoru, že predmetná reklamná kampaň ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľovi,“ dodala komisia.